Linky

 

Zadania na stiahnutie


Zadania experimentálnej úlohy 2024


 

Pokyny k riešeniu a odovzdávaniu experimentálnej úlohy:

 Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie (najlepšie PC alebo notebook) s pripojením na internet.

Pri registrácii v EduPage sa súťažiacemu vygeneroval jedinečný súťažný kód, ktorý súťažiaci zadá do políčka na www.onlineolympiady.sk. Zadanie úloh domáceho kola bude sprístupnené dňa 27. 3. 2024. Po tomto termíne sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť, oboznámiť sa so zadaním úloh domáceho kola a s podmienkami odovzdávania riešení. Riešenia úloh domáceho experimentu je potrebné odovzdať do 14.4.2024 do 22:00. Domáci experiment obsahuje 3 úlohy, pričom za každú môže súťažiaci získať 10 bodov, teda spolu 30 bodov.

Pri vypracovávaní riešenia experimentálnej úlohy je potrebné opísať postup pri riešení jednotlivých podúloh a výsledky zistení. Pri výpočtoch je dôležitý aj postup, nielen výsledky. Je potrebné zodpovedať všetky otázky, ktoré sa v texte k úlohám vyskytli. Pri riešení úloh je možné použiť internet. Súťažiaci by však mal pracovať nezávisle od iných súťažiacich. Odporúčaný postup pri riešení je stiahnuť si odpoveďový hárok a odpovede vpisovať rovno vo worde, tiež do súboru vložiť fotografie nafotené počas experimentu a grafy v podobe

obrázku. Dokument odporúčame odovzdať vo formáte pdf. Grafy je možné zostrojiť aj v Google Sheets, Excel alebo podobnom softvéri. Druhou možnosťou je vytlačiť odpoveďový hárok a riešenia vpisovať rukou. V tomto prípade budú fotografie tvoriť samostatné súbory. Odporúčame vypracovaný odpoveďový hárok naskenovať alebo čitateľne nafotiť a nahrať ho ako jeden pdf súbor (napr. povkladať obrázky do wordu a uložiť ako pdf).
 
Prajeme vám veľa úspechov!

 

Zadania letnej prípravy 2023


 

Tretie kolo

 

Biológia:

Fyzika:

Chémia:

 

Druhé kolo

 

Biológia:

Fyzika:

Chémia:

 

Prvé kolo

 

Biológia:

Fyzika:

Chémia: