O súťaži

Od roku 2004 sme získali 45 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Pravidlá súťaže IJSO na Slovensku

 

Vek súťažiacich

Súťaž IJSO je určená pre žiakov do veku 16 rokov. Presnejšie, súťažiaci nesmú osláviť 16-te narodeniny v žiadnom z mesiacov kalendárneho roka konania medzinárodného kola IJSO (koná sa tradične v decembri). Pre IJSO 2019 to znamená, že súťažiaci musia byť narodení 1. 1. 2004 a neskôr. Nezáleží však na tom, či je súťažiaci žiakom základnej alebo strednej školy.

 

Kolá súťaže v školskom roku 2018/2019

Školské kolo IJSO (ŠK IJSO) sa tento rok koná. Je ním školský experiment s čiernom skrinkou, do ktorého sa žiaci prihlasujú cez svojich učiteľov.

Prihlásenie učiteľov súťažiacich na ŠK IJSO 2019

Účasť v ŠK IJSO nie je nevyhnutnou podmienkou kvalifikácie súťažiacich do celoslovenského kola IJSO (CK IJSO), ale aj prostredníctvom ŠK IJSO môžu súťažiaci získať kvalifikačné body, ktoré im pomáhajú, aby sa do CK IJSO kvalifikovali.

Druhým kolom súťaže po ŠK IJSO je celoštátne kolo IJSO (CK IJSO). To je zároveň 1. výberovým sústredením pre medzinárodné kolo IJSO. Záujem zúčastniť sa CK IJSO môže prejaviť každý žiak tak, že sa zaregistruje prostredníctvom nasledujúceho dotazníka:

Registrácia súťažiacich pre CK IJSO 2019

Neváhajte sa do ŠK IJSO prihlásiť aj v prípade, že ste boli úspešní čo i len na jednom okresnom kole z jednej súťaže, aj v takom prípade máte šancu uspieť a reprezentovať Slovensko! Pravdepodobnosť kvalifikácie do CK IJSO tiež výrazne zvýšite riešením ŠK IJSO (školského experimentu).

Z registrovaných žiakov budú na CK IJSO pozvaní tí najlepší podľa počtu kvalifikačných bodov, ktoré sa súťažiacim prideľujú

  • buď na základe riešenia školského experimentu,
  • alebo na základe úspechov dosiahnutých v predmetových olympiádach, korešpondenčných seminároch, prípadne v iných súťažiach zameraných na prírodné vedy.

Tretím kolom súťaže IJSO je 2. výberové sústredenie pre medzinárodné kolo IJSO, ktoré sa koná spravidla v septembri a zúčastňuje sa ho približne 10 najlepších z celoštátneho kola. Najlepších 6 súťažiacich reprezentuje Slovensko na medzinárodnom kole IJSO, ktoré sa koná spravidla v decembri.

 

Pravidlá prideľovania kvalifikačných bodov pre CK IJSO 2019

Každému súťažiacemu sa pridelia kvalifikačné body v štyroch kategóriách – v kategórii fyzika, v kategórii chémia, v kategórii biológia a v kategórii ŠK IJSO (školský experiment). V každej kategórii kvalifikačných bodov je stanovené bodové maximum, nad ktorým sa už ďalšie kvalifikačné body neprirátavajú: dá sa získať max. 50 bodov v kategórii fyzika, max. 50 bodov v kategórii chémia, max. 30 bodov v kategórii biológia a max. 15 bodov v kategórii ŠK IJSO (školský experiment).

Celkový počet kvalifikačných bodov je súčtom ziskov vo všetkých kategóriách dohromady. Kvalifikačné body v jednotlivých kategóriách sa prideľujú podľa nasledovného kľúča.

Predmetové olympiády

Umiestnením sa v okresných a krajských kolách predmetových olympiád sa súťažiacim prideľujú kvalifikačné body nasledovne:

Kategória Krajské kolo
1.-3. miesto
Úspešný riešiteľ
krajského kola
Okresné kolo
1.-3. miesto
Úspešný riešiteľ
okresného kola
Fyzika 40 30 20 15
Chémia 40 30 20 15
Biológia 25 20 15 10

 

Školský experiment

Riešením ŠK IJSO (školského experimentu) sa súťažiacim prideľuje 0-15 kvalifikačných bodov (podľa percentuálneho bodového zisku) v kategórii ŠK IJSO. Keďže v roku 2019 je ŠK IJSO zamerané na fyziku, za vyriešenie školského experimentu sa prideľuje 25 kvalifikačných aj v kategórii fyzika, t.j. kvalifikačné body za vyriešenie školského experimentu sa súťažiacim zarátajú dvakrát. Teda ak súťažiaci vyriešil školský experiment na 100%, získava celkom 40 kvalifikačných bodov!

Korešpondenčné semináre

Za umiestnenia v korešpondenčných seminároch z fyziky (UFO, FKS apod.) a z chémie (KSICHT, Výbuch apod.) sa prideľujú kvalifikačné body v kategórii fyzika alebo chémia podľa kľúča nižšie. Ak korešpondenčný seminár zahŕňa viacero vied (napr. Labák: fyzika, chémia a biológia), pridelené kvalifikačné body sa rozložia do všetkých kategórii rovnomerne.

Korešpondenčný seminár 1.-3. miesto: 40b
Korešpondenčný seminár 4.-10. miesto: 20b
Korešpondenčný seminár 11.-20. miesto: 10b

Ďalšie možnosti získania kvalifikačných bodov

Žiaci, ktorí sa zúčastnili inej súťaže z oblasti prírodných vied, ktorá nie je uvedená vyššie, majú možnosť získať kvalifikačné body aj za takéto úspechy ak nám o nich dajú vedieť v registračnom formulári. Konkrétny počet kvalifikačných bodov sa posúdi individuálne podľa náročnosti súťaže a dosiahnutého úspechu, avšak za všetky dodatočné aktivity sa môže získať maximálne 20 kvalifikačných bodov v každej kategórii.

Žiaci, ktorí sa zúčastnili 2. výberového sústredenia (v septembri) v predchádzajúcom ročníku IJSO a v aktuálnom IJSO stále spĺňajú vekový limit sa na CK IJSO pozývajú automaticky.

Schválenie organizačného poriadku Ministerstvom školstva: tu