O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Pravidlá súťaže IJSO na Slovensku

 

Vek súťažiacich

Súťaž IJSO je určená pre žiakov do veku 16 rokov. Presnejšie, súťažiaci nesmú osláviť 16-te narodeniny v žiadnom z mesiacov kalendárneho roka konania medzinárodného kola IJSO (koná sa tradične v decembri). Pre IJSO 2020 to znamená, že súťažiaci musia byť narodení 1. 1. 2005 a neskôr. Nezáleží však na tom, či je súťažiaci žiakom základnej alebo strednej školy.

 

Kolá súťaže v školskom roku 2019/2020

Školské kolo ani celoštátne kolo IJSO sa tento rok nekoná.

Prvým kolom súťaže je domáci experiment. Na základe neho a výsledkov z predmetových súťaží budú žiaci pozývaní do letnej prípravy. Najlepší riešitelia letnej prípravy budú pozvaní na výberové sústredenie v septembri. Záujem zúčastniť sa letnej prípravy môže prejaviť každý žiak tak, že sa zaregistruje prostredníctvom nasledujúceho dotazníka:

Prihlasovanie súťažiacich na letnú prípravu 2020

Neváhajte sa prihlásiť aj v prípade, že ste boli úspešní čo i len na jednom krajskom kole z jednej súťaže, aj v takom prípade máte šancu uspieť a reprezentovať Slovensko! Rovnako, riešenie domáceho experimentu nie je nutnou podmienkou pre pozvanie do letnej prípravy.

Z registrovaných žiakov budú do letnej prípravy pozvaní tí najlepší podľa počtu kvalifikačných bodov, ktoré sa súťažiacim prideľujú na základe úspechov dosiahnutých v predmetových olympiádach, korešpondenčných seminároch, prípadne v iných súťažiach zameraných na prírodné vedy.

Druhým kolom súťaže IJSO je 2. výberové sústredenie pre medzinárodné kolo IJSO, ktoré sa koná spravidla v septembri a zúčastňuje sa ho približne 10 najlepších z letnej prípravy. Najlepších 6 súťažiacich reprezentuje Slovensko na medzinárodnom kole IJSO, ktoré sa koná spravidla v decembri.

 

Pravidlá prideľovania kvalifikačných bodov pre letnú prípravu 2020

Celkový počet kvalifikačných odov je sýcctom bdodov za nasledovné kategórie.

Domáci experiment

Maximálny počet bodov získateľný za domáci experiment je 40 bodov.

Predmetové olympiády

Umiestnením sa v okresných a krajských kolách predmetových olympiád sa súťažiacim prideľujú kvalifikačné body nasledovne:

Kategória Krajské kolo
1.-3. miesto
Úspešný riešiteľ
krajského kola
Okresné kolo
1.-3. miesto
Úspešný riešiteľ
okresného kola
Fyzika 40 30 20 15
Chémia 40 30 20 15
Biológia 25 20 15 10

Korešpondenčné semináre

Za umiestnenia v korešpondenčných seminároch z fyziky (UFO, FKS apod.) a z chémie (KSICHT, Výbuch apod.) sa prideľujú kvalifikačné body v kategórii fyzika alebo chémia podľa kľúča nižšie. Ak korešpondenčný seminár zahŕňa viacero vied (napr. Labák: fyzika, chémia a biológia), pridelené kvalifikačné body sa rozložia do všetkých kategórii rovnomerne.

Korešpondenčný seminár 1.-3. miesto: 40b
Korešpondenčný seminár 4.-10. miesto: 20b
Korešpondenčný seminár 11.-20. miesto: 10b

Ďalšie možnosti získania kvalifikačných bodov

Žiaci, ktorí sa zúčastnili inej súťaže z oblasti prírodných vied, ktorá nie je uvedená vyššie, majú možnosť získať kvalifikačné body aj za takéto úspechy, ak nám o nich dajú vedieť v registračnom formulári. Konkrétny počet kvalifikačných bodov sa posúdi individuálne podľa náročnosti súťaže a dosiahnutého úspechu, avšak za všetky dodatočné aktivity sa môže získať maximálne 20 kvalifikačných bodov v každej kategórii.

Žiaci, ktorí sa zúčastnili 2. výberového sústredenia (v septembri) v predchádzajúcom ročníku IJSO a v aktuálnom IJSO stále spĺňajú vekový limit sa na CK IJSO pozývajú automaticky.

Schválenie organizačného poriadku Ministerstvom školstva: tu